Statut

Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2020/WZ z dnia 01.02.2020r.
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wiejskiego Wsi Komorniki „Nad Czarną”

 

STATUT
STOWARZYSZENIA WIEJSKIEGO WSI KOMORNIKI
„NAD CZARNĄ”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę:
Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki „Nad Czarną” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Świetlica Wiejska (Dom Ludowy) Komorniki 73, 29-120 Kluczewsko.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.). oraz niniejszego statutu.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
8. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.
9. Stowarzyszenie może zlecać swoim członkom zadania, za które otrzymują oni wynagrodzenie.
10. Stowarzyszenie może używać logo w wersji czarno-białej lub kolorowej zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszego statutu.
11. Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
12. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
13. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Nad Czarną”.

§ 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności na rzecz ogółu mieszkańców w zakresie:

1) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2) Wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
4) Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
5) Upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.
6) Wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego wsi i obszarów wiejskich,
7) Wspierania i kreowania liderów lokalnych,
8) Wspierania inicjatyw oddolnych,
9) Dostarczania informacji dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego o działalności Stowarzyszenia,
10) Działania na rzecz edukacji wsi,
11) Działania na rzecz czystości gminy i ochrony środowiska,
12) Działania na rzecz ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zwierząt,
13) Aktywizacji i integracji środowiska lokalnego, wspomagania rozwoju wspólnot,
14) Pobudzanie środowiska lokalnego do działania, kształtowania właściwych postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
15) Promowania województwa świętokrzyskiego, jego walorów i mieszkańców,
16) Ochrona dziedzictwa kulturowego województwa świętokrzyskiego,
17) Przeciwdziałania uzależnieniom i propagowania zdrowego stylu życia,
18) Współdziałania z innymi organizacjami społeczno- gospodarczymi, zakładami pracy, władzami samorządowymi i rządowymi,
19) Poprawa i zagospodarowanie istniejącej bazy materialnej wsi i gminy,
20) Inicjowania i wspierania działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
21) Wspierania środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób chorych i niepełnosprawnych,
22) Wspierania rozwoju dzieci i młodzieży,
23) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
24) Wspierania i promocji wolontariatu,
25) Pozyskiwania środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,
26) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy na obszarach wiejskich,
27) Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
28) Wspierania działalności związanej z organizacją imprez turystycznych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych,
29) Wspierania inicjatyw na rzecz poprawy zarządzania i funkcjonowania organizacji pozarządowych,

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez

1) Organizowanie pracy społecznej członków na rzecz szkół i innych placówek,
2) Propagowanie nowych form pedagogicznych i dydaktycznych,
3) Zdobywanie materialnego i moralnego wsparcia osób i instytucji,
4) Inicjowanie, popieranie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i artystycznej, w tym organizowanie kół naukowych, samokształceniowych, seminariów i spotkań dyskusyjnych oraz bibliotek i wydawnictw,
5) Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
6) Działalność samopomocową, szkoleniową i doradczą w zaistniałych problemach,
7) Inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu zgromadzenia środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia,
8) Organizowanie wolontariatu wśród swoich członków oraz osób zainteresowanych pracą woluntarystyczną na rzecz Stowarzyszenia,
9) Organizowanie: spotkań, imprez kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych, wycieczek, festynów i zabaw, wymiany międzynarodowej oraz prac społecznych,
10) Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe.
11) Organizowanie konferencji seminariów, szkoleń , oraz kursów.
12) Podejmowanie innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowymi celami.
13) Organizowanie i finansowanie działalności promocyjnej, informacyjnej, wydawniczej, publicystycznej i poligraficznej,
14) Organizowanie punktów doradztwa i poradnictwa w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, promocji i organizacji wolontariatu, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania organizacji pozarządowych,
15) Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych Stowarzyszenia
16) Udzielanie pomocy finansowej w postaci dotacji i pożyczek dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i rolników, osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, osób bezrobotnych, innych osób potrzebujących, objętych zakresem działalności Stowarzyszenia.
17) Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

§ 3
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

1) złoży deklarację członkowską na piśmie,
2) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek,
4) dbanie o mienie Stowarzyszenia.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,
d) na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia,
e) z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia,
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
5) rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków złożone na ręce Prezesa lub Wiceprezesa w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.

3. Po zakończeniu kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna pełni swe funkcje do momentu wybrania i przekazania obowiązków nowemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku uchwał Zarządu dopuszcza się podjęcie ich metodą obiegową – uchwała zostaje przyjęta po podpisaniu jej przez wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia.

5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, każdy członek zwyczajny ma jeden głos,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

7. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

8. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności i w terminach określonych w punkcie 40 niniejszego statutu, z zastrzeżeniem punktu 32 i 56 niniejszego statutu. Głosowanie jest jawne.

10. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne:

1) w pierwszym terminie w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 20 minut później po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.

11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalania zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
14) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji
15) podejmowanie uchwał w sprawie założenia i likwidacji szkoły i placówki a także jej prowadzenia

12. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

13. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika.

14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

15. Do kompetencji Zarządu należą:

1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia w tym dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
9) nadzór nad gospodarką finansową szkół i placówek oświatowych,
10) ustalanie zasad i wysokości opłat,
11) nadawanie statutów szkół i placówek oświatowych,
12) wykonywanie określonych przepisami kompetencji organu prowadzącego (osoby prowadzącej) wobec szkół i placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, z zastrzeżeniem § 4, ust. 11, pkt. 15)
13) prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia
14) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
15) przyjmowanie i skreślanie członków.

16. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

17. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

18. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

19. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) ze składek członkowskich, wysokość i termin wpłacania składek określa się uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków,
2) z darowizn, spadków, zapisów,
3) z dotacji, subwencji i ofiarności publicznej,
4) z dotacji pozyskanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa,
5) przez zaciągnięcie kredytów lub pożyczek,
6) z wpływów z działalności statutowej.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym jednym z nich musi być Prezes lub Wiceprezes a drugim Skarbnik.

4. Prezes lub Wiceprezes może działać samodzielnie w sprawach finansowych na zasadach określonych uchwałą Zarządu.

5. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
2) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w kwocie powyżej 100.000,00zł,
4) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.