Rada Rodziców

Drodzy Rodzice!

Rada Rodziców w naszej szkole działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) i jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli Rodziców z wszystkich klas naszej szkoły. Jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski), który reprezentuje Rodziców w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim.

W skład Prezydium

Rady Rodziców :

• Przewodnicząca Rady Ewelina Ścisłowska
• Wiceprzewodnicząca –Magdalena Borkowska
• Skarbnik Wioletta Pura
• Sekretarz Anna Barańska
Członkowie: Justyna Kopek, Agnieszka Wolska, Justyna Łączek
Komisja Rewizyjna: Iwona Turczyn, Karolina Gusta, Bożena Stolarczyk

Podstawowym celem funkcjonowania Rady jest reprezentowanie ogółu Rodziców szkoły, wspieranie działalności statutowej szkoły oraz działanie na rzecz polepszania jej funkcjonowania. To właśnie w szkole nasze dzieci spędzają większą część dnia, dlatego nasze działania zmierzają m.in. do uatrakcyjnienia tego czasu.
Aby nasze zaangażowanie mogło dać wymierne efekty, poza samymi chęciami, niezbędne są jeszcze środki finansowe. Od wielu lat podstawowym źródłem finansowania naszych działań są dobrowolne składki Rodziców – składka na RR.
Pragniemy poinformować, że, jak co roku z pozyskanych funduszy, Rada Rodziców współfinansuje różne uroczystości szkolne, finansuje liczne nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę, jak i zawodach sportowych, kupuje pomoce naukowe dla kół zainteresowań oraz książki do biblioteki, jak również wspiera finansowo dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Szczegółowe sprawozdanie z bieżącej działalności Rady Rodziców przedstawimy wkrótce na tej stronie.
Ponadto corocznie Rada Pedagogiczna wnioskuje do RR z prośbą o pomoc finansową wspierającą zadania realizowane przez nauczycieli.
Aby móc odpowiedzieć na zgłoszone wnioski i podejmować kolejne działania, niezbędne są odpowiednie fundusze, które dzięki Państwa przychylności możemy gromadzić.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe wpłacane pieniądze i podkreślamy, że „wracają one do dzieci” poprzez uatrakcyjnienie i wzbogacenie ich szkolnego życia. Zachęcamy również do wspierania RR swoimi ciekawymi pomysłami i rozwiązaniami.